zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
پست و مخابرات
استان زنجان به جهت پوشش کلیه مناطق استان و بهره مندی همگانی از صنعت ارتباطات دارای جایگاه مناسبی می باشد.مقوله پست و مخابرات به عنوان وسایل ارتباطی و به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در بحث سرمایه گذاری دارای اهمیت خاصی است. به لحاظ ارائه خدمات ارتباطی از قبیل ارائه تلفن های ثابت و همراه در نقاط شهری،روستایی به ترتیب با تعداد مشترکین 202 و 115 هزار و همچنین انواع واحدهای پستی ارائه دهنده خدمات پستی ازقبیل دفاتر پست شهری با تعداد 6،روستایی با تعداد 63 و دفاتر نمایندگی پستی وخدمات ارتباطی وICT  روستایی به ترتیب با تعداد 120،48 و 240 در ارسال مرسولات پستی  وارده و صادره ، نشان از پتانسیل و توانمندی استان در خدمات دهی در این بخشها می باشد.
دی ان ان