zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
گاز
در استان زنجان دسترسی به گاز طبیعی به عنوان یکی از عناصر و زیرساختهای لازم جهت انجام سرمایه گذاری مهیا بوده به طوریکه تعداد شهرها و روستاهای گاز رسانی شده استان تا پایان سال 1389 به ترتیب 13 و 98 شهر و روستا بوده و مقدار مصرف گاز طبیعی استان به میزان 106/1123 میلیون متر مکعب بوده است.
دی ان ان